Vineri, 5 Iunie 2020

Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a judetului Bacau


Adresa - Str.Cuza Voda Nr. 6
Email - contact@mail.bacau.djc.ro
Telefon - 0234-513250 Fax : 0234-514368
Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a judetului Bacau este serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor, cu personalitate juridica.

In aceasta calitate indeplineste, la nivelul judetului Bacau, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul culturii si artei, al cultelor, al protejarii patrimoniului cultural national, al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii locale.
Atributiile Directiei au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 742/3.07.2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor si prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2.568/28.02.2003, care aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Bacau.

Directia are ca principal obiectiv respectarea principiilor enuntate de Ministerul Culturii si Cultelor:

*principiul libertatii, autonomiei si egalitatii cultelor,
*principiul protejarii patrimoniului cultural national,
*principiul libertatii de creatie,
*principiul autonomiei institutiilor de cultura,
*principiul primordialitatii valorii,
*principiul sansei egale la cultura,
*principiul identitatii culturale in circuitul mondial de valori.

I. Directia indeplineste la nivelul judetului Bacau urmatoarele atributii principale:

1.
actioneaza, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatii locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;
2. asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte culturale de catre institutii publice sau alte persoane juridice si asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, sprijin financiar pentru acestea;
3. colaboreaza cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice in desfasurarea unor activitati de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national si pot acorda sprijin financiar pentru acestea;
4. avizeaza numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural - artistice de importanta locala;
5. sprijina si monitorizeaza, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturala sau artistica si transmite Ministerului Culturii si Cultelor constatarile sale;
6. initiaza si sprijina, in conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;
7. poate edita sau sprijini, logistic ori financiar, in conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;
8. este abilitata sa solicite si sa primeasca, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autoritati ale administratiei publice centrale si locale, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;
9. controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National in conditiile si la termenele stabilite prin reglementarile legale in vigoare;
10. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu.

II. Directia indeplineste, la nivelul judetului Bacau, urmatoarele atributii in domeniul cultelor:

1.
asigura legatura dintre cultele religioase si autoritatiile publice, in vederea respectarii libertatii si autonomiei cultelor, a prevenirii si inlaturarii oricaror abuzuri, prin aplicarea legii;
2. sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar in raporturile lor cu cultele, asociatiile si fundatiile religioase si, totodata, acorda asistenta cultelor, la solicitarea acestora, in solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritatilor administratiei publice locale;
3. sprijina cultele religioase in organizarea si desfasurare activitatilor de asistenta religioasa si sociala in armata, penitenciare, spitale, in caminele de batrani, care de copii si in alte institutii, precum si in familii care se confrunta cu nevoi speciale
4. organizeaza si sprijina, in conditiile legii, activitati si manifestari pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, pentru punerea in valoare a marturiilor de arta si de arhitectura religioasa, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari si prin promovarea turismului cultural-religios;
5. elaboreaza studii si sinteze documentare referitoare la viata religioasa din unitatea administrativ-teritoriala; organizeaza dezbateri cu participarea specialistilor romani si straini privind fenomenul religios.

III. In domeniul protejarii patrimoniului cultural national, Directia indeplineste in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) in domeniul patrimoniului cultural mobil:

1.
intocmeste baza de date privind evidenta bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza teritoriala a judetului Bacau;
2. inregistreaza cererile de clasare a bunurilor culturale mobile detinute de institutii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum si de persoane fizice;
3. verifica la societatile comerciale in curs de privatizare, cu sediul in judetul Bacau, bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate si declanseaza procedura de clasare, in termen de 10 zile de la inregistrarea comunicarii privind inscrierea acestora pe lista de privatizare;
4. declanseaza procedura de clasare a bunurilor arheologice descoperite in cadrul unor cercetari sistematice cu scop arheologic sau geologic sau a celor descoperite intamplator si decide, in baza propunerii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, cu privire la institutia publica specializata careia i se vor transmite in administrare bunurile arheologice respective;
5. inregistreaza instiintarile primarilor municipiilor, oraselor si comunelor din judet privind bunurile arheologice descoperite intamplator de persoanele fizice si predate de acestea, preia bunurile astfel predate, stabileste prin experti acreditati valoarea bunurilor respective precum si institutia publica specializata in administrarea careia se vor transmite bunurile in cauza;
6. efectueaza expertiza necesara si intocmeste documentatia prevazuta in vederea clasarii bunurilor culturale mobile;
7. inainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor propunerile de clasare;
8. inregistreaza instiintarile de schimbare a proprietarului sau detinatorului, in cazul bunurilor culturale mobile clasate aflate in evidenta;
9. inregistreaza comunicarile proprietarilor, titularilor de drepturi reale, titularilor drepturilor de administrare sau ale detinatorilor cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate privind pierderea, furtul sau distrugerea totala sau partiala a acestor bunuri si anunta imediat, in scris, organele de politie competente teritorial;
10. controleaza periodic starea de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate aflate in evidenta, acordand consultanta de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;
11. face propuneri de includere in prioritatile de restaurare a bunurilor mobile clasate in tezaur aflate la institutiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decat institutiile publice specializate, precum si la persoanele fizice din judet;
12. verifica daca agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile respecta obligatiile ce le revin conform dispozitiilor legale si comertul cu bunuri culturale mobile;
13. aproba, exportul bunurilor culturale mobile, eliberand, pe baza expertizei, certificatul de export intocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
14. constata contraventii si aplica sanctiuni in legatura cu faptele incriminate de legislatia in vigoare privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
15. gestioneaza, in regim extrabugetar, veniturile realizate din tarifele percepute pentru expertizarea bunurilor culturale mobile precum si alocatiile de la bugetul de stat destinate finantarii activitatilor de protejare a bunurilor culturale mobile;
16. colaboreaza si stabileste, impreuna cu structurile abilitate ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, dupa caz, masurile de protectie a bunurilor culturale mobile, in caz de conflict armat sau de calamitati naturale;
17. indeplineste orice alte atributii stabilite prin normele emise in conformitate cu art. 77 din Legea nr. 182/2000;

b) in domeniul monumentelor istorice:

1
. declanseaza, din oficiu sau la cerere, procedura de clasare sau, dupa caz, de declasare a bunurilor imobile in si, respectiv, din categoriile si grupele monumentelor istorice, intocmind, in acest sens, dosarele de clasare sau, dupa caz, de declasare si inaintandu-le spre analiza Directiei Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor; declanseaza procedura de schimbare a grupei de clasare a monumentelor istorice, potrivit proceduri prevazute pentru clasare;
2. solicita Directiei Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor declansarea procedurii de clasare de urgenta in cazul bunurilor imobile aflate in pericol iminent de distrugere sau de alterare fizica;
3. comunica neintarziat declansarea procedurii de clasare sau, respectiv, de declasare, dupa caz, proprietarului, titularului dreptului de administrare sau titularului altui drept real asupra bunului imobil;
4. intocmeste si comunica proprietarilor sau titularilor dreptului de administrare, dupa caz, Obligatia privind folosinta monumentului istoric, act prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau exploatare si intretinere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
5. emite avize privind interventiile asupra monumentelor istorice potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice;
6. controleaza toate interventiile care se fac asupra monumentelor istorice in baza avizelor emise potrivit punctului 5; in cazul realizarii de lucrari neautorizate sau care incalca avizele emise, intrerupe, prin personalul de inspectie abilitat, lucrarile pana la intrarea in legalitate, aplica sanctiuni si, dupa caz, dispune revenirea la situatia initiala si sesizeaza organele de cercetare penala;
7. emite avize pentru efectuarea cercetarilor arheologice la monumente istorice potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si prin reglementarile privind protejarea patrimoniului arheologic si controleaza modul in care institutiile organizatoare ale cercetarilor si responsabilii stiintifici ai lucrarilor indeplinesc masurile de conservare a lucrarilor si a marturiilor arheologice stabilite prin avizul emis;
8. avizeaza programul de conservare a monumentelor istorice monumentelor istorice inscrise in Lista monumentelor istorice in grupa B aflate in unitatea administrativ-teritoriala in care isi exercita atributiile;
9. avizeaza, la solicitarea proprietarilor, introducerea monumentelor istorice in circuitul public in conditiile in care se asigura, pe raspunderea proprietarilor, conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere si de publicitate;
10. inregistreaza angajamentele scrise ale persoanelor fizice care dobandesc prin mostenire sau donatie un bun imobil clasat monument istoric utilizat ca locuinta sau pentru activitati necomerciale, privind intentia de a executa, in termen de 12 luni, lucrari de consolidare si restaurare stabilite prin documentatie tehnica aprobata si avizata potrivit legii si avizeaza, in situatii justificate, prelungirea cu inca 12 luni a termenului asumat prin angajament; urmareste realizarea lucrarilor respective in conditiile si la termenele stabilite si comunica Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Bacau, constatarile sale in scopul recuperarii taxei de timbru, atunci cand lucrarile nu respecta conditiile si termenele stabilite sau cand bunul este instrainat inaintea efectuarii sau incheierii lucrarilor de consolidare sau restaurare;
11. avizeaza documentatii de urbanism sau documentatii tehnice pentru lucrarile finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice care sunt necesare pentru pastrarea cadrului construit sau natural, in vederea reducerii cu 50% a taxelor de autorizare a acestor lucrari;
12. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale din judetul Bacau, solicitandu-le toate informatiile actualizate din domeniul protejarii monumentelor istorice precum si adoptarea masurilor de interzicere a circulatiei vehiculelor grele si transportul de materiale explozive in zona de protectie a monumentelor istorice, de aplicare a insemnelor distinctive si a siglelor de monumente istorice, de control a intretinerii acestor insemne si sigle de catre proprietar, de asigurare a pazei si protectiei monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al statului si al judetului Bacau, sau abandonate ori aflate in litigiu, precum si a masurilor de oprire a lucrarilor de construire sau desfiintare in situatia descoperirii de vestigii arheologice si de organizare a pazei acestora;
13. incunostiinteaza in scris proprietarii sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice din judet despre obligatiile ce le revin prin lege ca urmare a regimului juridic special al bunurilor imobile in cauza;
14. emite catre titularii dreptului de administrare avizul provizoriu de folosinta in vederea instrainarii imobilelor monument istoric care fac obiectul Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, in cazul in care acestia nu dispun la data instrainarii de Obligatia privind folosinta monumentului istoric;
15. exercita orice alte atributii stabilite conform normelor legale in vigoare privind protejarea monumentelor istorice;
16. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale din judetul Bacau pentru luarea masurilor tehnice si administrative necesare in scopul prevenirii degradarii monumentelor inscrise in Lista patrimoniului mondial;
17. asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale din judetul Bacau, aplicarea siglei Monument istoric inscris in lista patrimoniului mondial pe imobile avand acest regim juridic;
18. primesc si transmit Ministerului Culturii si Cultelor, de urgenta, sesizarile facute de autoritatile administratiei publice locale privind orice nerespectare a dispozitiilor legale privind protectia monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial;
19. constata contraventii si aplica amenzi in conformitate cu privind protejarea monumentelor istorice si a celor inscrise in Lista patrimoniului mondial
;

c) in domeniul patrimoniului arheologic:

1
. urmareste respectarea autorizatiei de sapatura arheologica si a Regulamentului sapaturilor arheologice in raza teritoriala a judetului;
2. avizeaza, pe baza referatelor de specialitate, lucrarile ce urmeaza sa fie efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator;
3. asigura supravegherea de specialitate a lucrarilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice intamplatoare, declansand, dupa caz, procedurile de clasare prevazute de lege;
4. emite Certificatul de descarcare de sarcina arheologica, pe baza deciziei Comisiei Nationale de Arheologice, in cazul sapaturilor arheologice sistematice sau pe baza raportului de supraveghere arheologica, in cazul descoperirilor intamplatoare;
5. primeste bunurile mobile rezultate in urma descoperirilor arheologice intamplatoare predate de descoperitor in termen de maximum 72 de ore si procedeaza potrivit prevederilor legale in vigoare privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
6. constata contraventii si aplica sanctiuni prin specialistii desemnati in cazul nerespectarii reglementarilor privind protejarea patrimoniului arheologic.
In exercitarea atributiilor privind protejarea patrimoniului cultural national, directia este autorizata sa controleze respectarea reglementarilor speciale in domeniu de catre toate persoanele fizice si juridice din judet, sa semnaleze organelor si autoritatilor competente situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, sa constate contraventiile si sa aplice amenzi potrivit competentelor stabilite prin actele normative speciale privind patrimoniul cultural national, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002.
Stabilirea agentilor constatatori, specialisti sau functionari publici ai directiei, imputerniciti sa controleze respectarea reglementarilor speciale privind protejarea patrimoniului cultural national, sa constate contraventiile in domeniu si sa aplice amenzi se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor la propunerea directorului directiei.

IV. Directia exercita si alte atributii, prevazute in reglementari speciale privind organizarea si functionarea institutiilor publice de cultura de importanta judeteana sau locala si activitatea organizatiilor fara scop lucrativ, dupa cum urmeaza:

1. urmareste pastrarea destinatiei spatiilor proprietate publica aflate in administrarea institutiilor de cultura din subordinea autoritatilor administratiei publice locale si emite, la cererea motivata a acestora, acorduri privind schimbarea destinatiei unor astfel de spatii, in conditiile legii;
2. analizeaza sub aspectul oportunitatii actele administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale din judet si care privesc institutiile publice de cultura din subordinea acestora sau au implicatii in viata culturala a colectivitatii locale, informeaza conducerea Ministerului Culturii si Cultelor in legatura cu eventualele neajunsuri in fundamentarea acestora, propun si initiaza demersuri privind revizuirea actelor respective;
3. analizeaza sub aspectul legalitatii actele administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale din judet si care privesc institutiile publice de cultura din subordinea acestora sau au implicatii in viata culturala a colectivitatii locale informand, in termen oportun, prefectul judetului asupra actelor pe care le considera nelegale in vederea formularii de catre prefect a cererii de modificare sau revocare a acestor acte, cu motivarea necesara.

V. La nivelul judetului Bacau, atributiile Directiei se exercita in relatie cu:

*autoritatile administratiei publice locale si cu institutiile si serviciile publice din subordinea acestora;
**serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale precum si cu institutiile publice subordonate autoritatilor si organelor respective;
***persoanele juridice de drept public sau privat si persoanele fizice care desfasoara activitati, initiaza sau sustin programe si proiecte in domeniul culturii, al cultelor si al protejarii patrimoniului cultural national cu relevanta locala, nationala sau internationala.


Daca cunoasteti si alte informatii ce ar putea fi introduse pentru Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a judetului Bacau va rugam sa ne comunicati.